Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Εγκύκλιος για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο

Εγκύκλιος για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο (απουσίες, αποβολές,εγγραφές κλπ)


Εγκύκλιο σχετικά
με τη νέα υπουργική απόφαση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Α) Φοίτηση (Άρθρα 27, 28, 29): Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.
Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Για τους λόγους αυτούς, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή), όπως ορίζει το Άρθρο 29, και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών.
Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
Για τις απουσίες ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.
Επιπλέον, το σχολείο πρέπει να ενημερώσει άμεσα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για τις αλλαγές αυτές, να τους γνωστοποιήσει τον τρόπο/τους τρόπους με τον οποίο/τους οποίους θα γίνεται εφεξής η επικοινωνία για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση των παιδιών τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή SMS από κινητό του σχολείου, επιστολή κλπ.) και να φροντίσει να συγκεντρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλεγεί κατά περίπτωση (Άρθρο 29).
Για την ενημέρωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάντηση με τους γονείς για την επίδοση των ελέγχων.
Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχολείο.
Το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει από την επόμενη σχολική χρονιά η ενημέρωση να γίνεται αυτόματα μετά την καταχώριση των απουσιών στο σύστημα του Myschool.
Επισημαίνεται επίσης, ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).
Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής :
α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,
β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και
γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28). Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση απουσιών, πρέπει να τηρηθούν έως και την ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα ανωτέρω αριθμητικά όρια προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες. (Άρθρο 28).
Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199), για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α' 159): «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή» (Άρθρο 28).
Στην περίπτωση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, ισχύουν τα εξής: Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ ́ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες ( Άρθρο 28).
Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 24, στο οποίο αναφέρονται και νέες περιπτώσεις απουσιών που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.
Β) Έλεγχος και καταχώριση απουσιών ( Άρθρο 27):
Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας ορίζει τα κριτήρια με τα οποία γίνεται, για παιδαγωγικούς λόγους, η ανάθεση της συμπλήρωσης και της φύλαξής του Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης (απουσιολογίου) σε μαθητές/τριες της οικείας σχολικής μονάδας.
Η ανάθεση γίνεται στην αρχή του διδακτικού έτους από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια κάθε τμήματος, με τη σύμφωνη γνώμη του/της οριζόμενου/ης μαθητή/τριας.
Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της συμπλήρωσης και του ελέγχου του απουσιολογίου ανήκει αποκλειστικά στον/στη διδάσκοντα/ουσα εκπαιδευτικό.
Γ) Προθεσμίες εγγραφής ( Άρθρο 9, παρ. Β):
Η ισχύς του άρθρου 9 θα αρχίσει από το σχολικό έτος 2018-2019 και θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις αλλαγές ως προς τη διαδικασία και τις προθεσμίες εγγραφών οι οποίες θα ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους: Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9, παρ. Β, μέσα στον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής-δήλωση προτίμησης για την εγγραφή και ένταξη των παιδιών τους σε τάξη ή τμήμα Προσανατολισμού, Τομέα ή Ειδικότητα την επόμενη σχολική χρονιά.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται από τις σχολικές μονάδες όταν παραλάβουν τα απολυτήρια του Δημοτικού σχολείου, για την εγγραφή στην Α ́ Γυμνασίου, και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων για τις υπόλοιπες τάξεις.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.
Οι εγγραφές καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Μyschool εντός δύο (2) ημερών, ενώ στην περίπτωση των εκπρόθεσμων εγγραφών (Άρθρο 9, παρ. Β,3-4 και παρ. ΙΑ), αυτές καταχωρίζονται αυθημερόν.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, η δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια, σύμφωνα με το άρθρο 12, θα υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια μέσα στον Δεκέμβριο του προηγούμενου σχολικού έτους, ενώ, κατ` εξαίρεση, για το τρέχον σχολικό έτος μέσα στον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα για τον τρόπο και τον χρόνο εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δοθεί προσοχή στην περιγραφή της διαδικασίας στο άρθρο 10.
Δ) Εορτή τωνΤριών Ιεραρχών(Άρθρο2):
Η θρησκευτική εορτήτων Τριών Ιεραρχών ορίζεται ημέρα αργίας. Κατά την παραμονή της πραγματοποιούνται στα σχολεία εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με ευθύνη και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
Ε) Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα (Άρθρα 3-7):
Με την Υ.Α. επιδιώκεται να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των σχολείων.
Έτσι από τα υπηρεσιακά βιβλία, θα τηρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας (που αντικαθιστά το "ποινολόγιο"), το Βιβλίο Φοίτησης (για τις απουσίες) και το Ευρετήριο, μετά από εγκύκλιο που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα δύο τελευταία βιβλία τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool από το σχολικό έτος 2017-2018.
Από τα υπηρεσιακά έντυπα, θα τηρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα Myschool τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών,τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών,τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολικών μονάδων και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού μετά από εγκύκλιο που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης.
Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool από το σχολικό έτος 2017-2018.
ΣΤ) Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής (Άρθρο 30):
Με την Υ.Α. εισάγεται το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής, ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, το οποίο διαμορφώνουν από κοινού και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου κανόνων, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων.
Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η δημοκρατική λειτουργία και βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας, ώστε το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ανεξάρτητων πολιτών που σκέφτονται και ενεργούν με τη θέλησή τους και σέβονται τους κανόνες στη διαδικασία διαμόρφωσης των οποίων έχουν συμμετάσχει και οι ίδιοι.
Το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής καταρτίζεται και με τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων κάθε σχολείου.
Η τελική απόφαση είναι του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους και μετά την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων ακολουθεί συζήτηση στις συνελεύσεις των Μαθητικών Κοινοτήτων σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή.
Στην κατάρτισή του μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου, πάντα όμως σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Στη σύνταξη του Πλαισίου είναι σημαντικό να επιλέγονται θετικές διατυπώσεις, να ενισχύονται θετικές συμπεριφορές και να επιβραβεύεται η επίτευξη στόχων, ώστε το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής να μην προσλαμβάνεται από την σχολική κοινότητα ως ένα σύνολο απαγορεύσεων, αλλά να εστιάζει στην πρόληψη και να ενθαρρύνει με θετικό τρόπο την υιοθέτηση καλών πρακτικών επικοινωνίας και ελέγχου της συμπεριφοράς.
Μπορεί επίσης, να συζητηθούν στις συνελεύσεις των Μαθητικών Κοινοτήτων και στη συνέχεια να περιγραφούν στο Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η σχολική κοινότητα σε περιπτώσεις συμπεριφορών που παρεκκλίνουν από τους συμφωνημένους κανόνες (ανάθεση ρόλου μέντορα στα μεγαλύτερα παιδιά, διαμεσολάβηση, συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές κτλ.).
Ζ) Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (Άρθρο 31):
Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
α) παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες και
β) παιδαγωγικά μέτρα.
Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα παιδαγωγικά μέτρα, (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση κτλ.) και για τον λόγο αυτό καλό είναι να αποφασίζονται μετά από συζήτηση και σε συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια αφορούν και μπορούν να περιγράφονται εκτενέστερα στο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής του σχολείου, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 30. Τα παιδαγωγικού χαρακτήρα μέτρα καταχωρίζονται ξεχωριστά στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας και τίθενται υπόψη των γονέων των μαθητών/τριών.
Επισημαίνεται ότι το σχολείο (Υπεύθυνοι τμημάτων, συμβούλια τμημάτων, Δ/ντής/ντρια, Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών), πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, πρέπει να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων που αναφύονται εντός της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στάση/συμπεριφορά.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον έγκαιρο εντοπισμό των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, την ομαλή ένταξη των νέων μαθητών/τριών στο σχολείο, την ψυχοσυναισθηματική τους υποστήριξη, σε συνεργασία, όπου υπάρχει ανάγκη, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ή και κοινωνικούς φορείς συμβουλευτικής και υποστήριξης, την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, αλλά και μεταξύ καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών και τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο, ώστε το σχολείο να αποτελεί κοινότητα όχι μόνο μάθησης, αλλά και προσωπικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η εισαγωγή του «Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής» και των «παιδαγωγικού χαρακτήρα ενεργειών» αποσκοπεί στην οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που τα παιδαγωγικά μέτρα (αντίστοιχα των «πειθαρχικών ποινών» των παλαιότερων διατάξεων) να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερο.
Όσον αφορά τα παιδαγωγικά μέτρα, με την Υ.Α. καταργείται το μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα πέραν των δυο ημερών, δεδομένου ότι η παιδαγωγική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εντός του σχολικού περιβάλλοντος καθιστά περιττή την, ούτως ή άλλως αναποτελεσματική, κλιμάκωση των ημερών απομάκρυνσης από τα μαθήματα. Επισημαίνεται ότι το μέτρο της αποβολής σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβάλλεται με φειδώ, καθώς επιβαρύνει την παιδαγωγική σχέση και δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση θετικού κλίματος στην τάξη/σχολείο.
Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται αποκλειστικά από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και μόνο εάν κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
Η) Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης (Άρθρο 31):
Σε μία προσπάθεια επιβράβευσης κάθε μαθητή/τριας που έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής του/της, απονέμεται εφεξής ένας νέος έπαινος, ο «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης», μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των αποτελεσμάτων, στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες δεν συγκέντρωσαν κατ ́ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους, κατά την κρίση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
Θ) Διαγωγή (Άρθρο 32):
Με τη νέα Υ.Α. η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή», σε αντικατάσταση των χαρακτηρισμών «κοσμιότατη», «κοσμία» και (επί)μεμπτη, αντίστοιχα, και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών (απολυτήρια, αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών), καθώς έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο αποκλειστικά της σχολικής ζωής.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Οι εργαζόμενοι απαντούν στην ιδιωτικοποίηση με ένα ντοκιμαντέρ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Οι εργαζόμενοι απαντούν στην ιδιωτικοποίηση με ένα ντοκιμαντέρ

 

https://info-war.gr/egnatia-odos-i-ergazomeni-apantoun-stin-idiotikopiisi-me-ena-ntokimanter/


 

Α ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Άλλη μία παραίτηση αναπληρώτριας

Α ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Άλλη μία παραίτηση αναπληρώτριας στη Μύκονο
Εξευτελισμός του κλάδου ο θεσμός των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου

   Η θλιβερή και εξευτελιστική κατάσταση στην οποία οδήγησε  και φέτος η κυβερνητική πολιτική εκατοντάδες συνάδελφους αναπληρωτές που κλήθηκαν να υπηρετήσουν στα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και στις άλλες (τουριστικές και μη) περιοχές στην Ελλάδα, δεν ήταν κάτι που δεν αναμέναμε. Για όλους εμάς, τους εκπαιδευτικούς, που βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες των μνημονίων όλα τα τελευταία χρόνια και στην εκπαίδευση και στη ζωή και την εργασία μας, όλα αυτά  είναι το φυσικό και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της διαρκούς υποβάθμισης και υποχρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας και του δημόσιου σχολείου, το αποτέλεσμα των δραστικών περικοπών στους μισθούς και τα επιδόματα των εκπαιδευτικών, καθώς και η επέκταση  των ελαστικών σχέσεων εργασίας και στον τομέα των εκπαιδευτικών.
   Πριν από δύο μέρες άλλη μία συναδέλφισσα, αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου, που υπηρετούσε στο νησί της Μυκόνου, αναγκάστηκε να υποβάλει παραίτηση. Η συναδέλφισσα κλήθηκε να εργαστεί ως αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου , που σημαίνει μισθός 550-600 ευρώ, τη στιγμή που το φτηνότερο ενοίκιο που βρήκε στο νησί της Μυκόνου, ήταν της τάξης των 300 ευρώ...
   Την ίδια ή αντίστοιχη κατάσταση καλούνται να αντιμετωπίσουν εκατοντάδες ακόμα αναπληρωτές στην περιοχή των Κυκλάδων, μία περιοχή που τα εκπαιδευτικά κενά καλύπτονται από αναπληρωτές σε ποσοστό περίπου 40%. Με μισθούς από 800 – 1000 ευρώ καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πανάκριβα ενοίκια, δυσβάσταχτο κόστος ζωής και πανάκριβές μετακινήσεις.
Εξάλλου είναι εξευτελιστικό για τους συναδέλφους και τον κλάδο να υφίσταται ακόμα ο θεσμός των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) , δηλαδή της ελαστικής εργασιακής σχέσης των ωρομισθίων συναδέλφων, οι οποίοι υποαμοίβονται και καλούνται να καλύψουν εκπαιδευτικά κενά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας...
   Μπροστά σ αυτήν την κατάσταση ο κλάδος των εκπαιδευτικών  καταγγέλλει την υποκρισία και τον εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης.  Οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που για πολλά χρόνια τώρα καλύπτουν κενά σε κάθε άκρη και γωνία της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας ζούνε σε διαρκή ανασφάλεια και “ομηρία” και είναι στα όρια της ψυχικής και οικονομικής κατάρρευσης και τα χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά απαιτούν άμεσα μαζικούς και μόνιμους διορισμούς.

Απαιτούμε:
·      Μόνιμους και μαζικούς διορισμούς , χωρίς προϋποθέσεις στη γενική και ειδική αγωγή για να καλυφθούν τα χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά.
·      Μετατροπή όλων των συναδέλφων αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου σε πλήρους
·      Κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
 ·      Σεβασμό στη ζωή και στη δουλειά μας
                                                              Για το Δ.Σ.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Παπαδημητρίου   Δημήτρης                                    Παπαδημητρίου    Τάκης 


Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Το 30ωρο, νέο πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις, δεν θα περάσει!

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
προξένου Κορομηλά 51
e.elme.thess@gmail.com

Το 30ωρο, νέο πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις, δεν θα περάσει!

Τη Δευτέρα 15 Γενάρη ανάμεσα στα νέα επώδυνα μέτρα που ψηφίστηκαν στη βουλή και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που προώθησε η κυβέρνηση στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης, είναι και η τροπολογία του Υπ. Παιδείας για το 30ωρο παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο.
Τι ίσχυε με την παρ.8 του αρθ.13 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167)
Τι προβλέπει η τροποποίηση της παρ. 8 του αρθ.13 από το ΥΠΠΕΘ
«….Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου….»
 «….Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας…για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου….» και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως …..οι παιδαγωγικές συναντήσεις … υποστήριξης μαθητιών ομάδων….., ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου…..»

Το 30ωρο θα ανοίξει την πόρτα στην άμεση αύξηση του διδακτικού ωραρίου με πολυποίκιλους τρόπους!

·        Μέσα από την αλλαγή του ρηματικού χρόνου, «που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου – που ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης…..»(από παρακείμενο-η ανάθεση έγινε στο παρελθόν και τώρα έχει περατωθεί- σε ενεστώτα-κάτι γίνεται στο παρόν εξακολουθητικά, γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί στους εκπαιδευτικούς η υποχρεωτική παραμονή τους 30 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο.

·        Η «προσφορά και άλλων υπηρεσιών» στο σχολείο από τους  εκπαιδευτικούς πάντα υπήρχε και καθοριζόταν μέχρι τώρα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της χρονιάς, στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση και γινόταν προσπάθεια δίκαιης κατανομής αυτών των εργασιών. Αυτή η διαδικασία με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ανατρέπεται, και με δεδομένο ότι δεν μπορεί ο Σ.Δ. να συνεδριάζει κάθε μέρα και να αναθέτει εξωδιδακτικές εργασίες στους διδάσκοντες, αυτό θα το κάνει η Δ/νση του σχολείου, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει, οποιαδήποτε εργασία θέλει!

·        Οι περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών που αναφέρονται στην νέα παράγραφο υλοποιούνταν και υλοποιούνται μέχρι σήμερα από τους εκπαιδευτικούς χωρίς την υποχρεωτική παραμονή τους για 30 ώρες στο σχολείο. Τα νέα στοιχεία που προστίθενται είναι η «αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου», δηλαδή η αξιολόγηση του, ζήτημα το οποίο οι Σ.Δ απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία τη περίοδο2014-15, «οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών» (για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο εργασιακό τους ωράριο;), «η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» (πιθανόν και με βάση την επίσημη πρόταση του ΥΠΠΕΘ «Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» προετοιμάζεται η παιδαγωγική, διοικητική, οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας). Στις εξωδιδακτικές υποχρεώσεις μας συμπεριλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (βλ «αποτίμηση»), επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να φτιάξει ένα ασφυκτικό κι ανελαστικό πλαίσιο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε προσπάθεια για υποχρεωτική 30ωρη παραμονή στο σχολείο, όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα, θα μας βρει κάθετα αντίθετους.
  • Σύμφωνα με μελέτη της UNESCO «κάθε 1 ώρα διδακτικού έργου αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου».
  • Πέρα από το διδακτικό τους έργο στο δημόσιο σχολείο οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν και υπηρεσίες διοικητικής φύσεως, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, επιστάτη, τεχνικού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, φύλακα, κ.ά.
  • Τα σχολεία δεν έχουν χώρους εργασίας για διόρθωση γραπτών, προσωπική μελέτη και προετοιμασία της διδασκαλίας, κ.ά.
  • Καλλιεργείται εσκεμμένα στη κοινή γνώμη ότι «οι εκπαιδευτικοί εργάζονται λίγο» προκειμένου να ετοιμαστεί «το κλίμα» για την αύξηση του εργασιακού ωραρίου και γιατί όχι και πάλι του διδακτικού, το οποίο ήδη αυξήθηκε το 2013, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, όπως αναφέρεται στο τρίτο Μνημόνιο.
  • Το μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο στην Ελλάδα είναι 20,5 ώρες, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20.
  • Οι εργάσιμες εβδομάδες είναι 39 στη χώρα μας, έναντι 38 του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
  • Οι ετήσιες ημέρες διδασκαλίας είναι πράγματι λιγότερες (153 έναντι 176). Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην σχεδόν δίμηνη μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα στις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.
  • Ο συνολικός χρόνος που περνούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερος του διεθνούς μέσου όρου (1.170 ώρες έναντι 1.030).
  • Οι εκπαιδευτικοί μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο έχουν ένα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με προετοιμασία, διόρθωση γραπτών και εργασιών κ.ά.,
  • Η μισθολογική απαξίωση συνεχίζεται, όποιον μισθολογικό δείκτη και αν επιλέξει κανείς, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στους χειρότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη.
Τι είναι αναγκαίο να κάνουμε:
Είναι αναγκαίο να αφυπνιστούμε και να υπερασπιστούμε έμπρακτα την αξιοπρέπειά μας και την αξιοπρέπεια του κλάδου, καθώς και τα εργασιακά μας δικαιώματα.  Διακηρύσσουμε  ότι δεν θα ανεχθούμε ούτε αύξηση εργασιακού ή διδακτικού ωραρίου, ούτε θα ανεχθούμε συνάδελφοι αναπληρωτές να πεταχτούν στο δρόμο.
·        Υλοποιούμε την απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ (20/1) και της Γ.Σ. της Ε΄ ΕΛΜΕ(11/1)  για καμία αύξηση στο ωράριο εργασίας και διδασκαλίας. Επαναφορά του ωραρίου στα προ του 13 επίπεδα. Με συλλογικές αποφάσεις συλλόγων και συνδικαλιστική κάλυψη από ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ δεν εφαρμόζουμε, δεν υλοποιούμε την τιμωρητική 30ωρη παραμονή στο σχολείο και την ακυρώνουμε στην πράξη. . Συνεχίζουμε και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και τον αγώνα διαρκείας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
·        Αποφασίζουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Συμμετέχουμε στην πανεκπαιδευτική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών  σωματείων στις αρχές Φεβρουαρίου.
·        Με συντονισμό των ΕΛΜΕ και των Γ. Σ. και με καλύψει των συναδέλφων και των Συλλόγων Διδασκόντων θα διαφυλάξουμε με συλλογικό τρόπο τα εργασιακά μας δικαιώματα στην παραπάνω κατεύθυνση.
Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος                                                  Η Γραμματέας

Σαραϊδάρη Πόπη                                             Χατζηβαρίτη Φρίντα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Για τη συγκρότηση προεδρείου στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Με αφορμή τη συγκρότηση προεδρείου στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.

Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων

                                                                                                                                                                 16/1/2018
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στις 16/1 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης προεδρείου του οργάνου, η οποία είχε από καιρό δρομολογηθεί με τις διαβουλεύσεις που είχαν μεταξύ τους οι παλιές και νέες δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ (πρ. ΠΑΣΚ), ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (από το χώρο των ΟΤΑ).
Η εξέλιξη αυτή, μια μέρα μετά την ψήφιση των νέων σκληρών μνημονιακών μέτρων που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με την επί της ουσίας συναίνεση των κομμάτων του αστικού μπλοκ, επικυρώνει μια συμφωνία που είχε πρακτικά προαναγγελθεί.
Σηματοδοτεί την πολιτική συμφωνία των συνδικαλιστικών αυτών δυνάμεων στην πλήρη μεταστροφή της, έστω και αναιμικής, μέχρι τώρα αντιπολιτευτικής στάσης της ΑΔΕΔΥ απέναντι στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική Κυβέρνησης – ΕΕ- Κεφαλαίου, μεταστροφή που είχε ήδη διαφανεί με τη σταδιακή έκπτωση τόσο στον λόγο και την αιτηματολογία των κειμένων της ΑΔΕΔΥ όσο και στις όποιες αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις λάμβανε.
Αποκορύφωμα της διαδρομής αυτής ήταν, άλλωστε, και η άρνηση των δυνάμεων αυτών, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, να ψηφίσουν έστω και μία 24ωρη απεργία πριν την ψήφιση των νέων μέτρων (που υπονομεύουν το δικαίωμα στην απεργία, προωθούν περαιτέρω τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και αγαθών, επιταχύνουν τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο με την ηλεκτρονική «αξιολόγηση» των υπαλλήλων, διευρύνουν το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών, επεκτείνουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, αναθεωρούν τη χορήγηση του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών, εντείνουν την κατεύθυνση ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων κλπ), και η απόφασή τους για υποβάθμιση του ζητήματος, με την προκήρυξη μιας απλής τρίωρης στάσης εργασίας, ως διαμαρτυρία, τη μέρα ψήφισης (15/1).
 Προφανώς, εγκαινιάζεται μια νέα φάση του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην κατεύθυνση της ανοχής, διευκόλυνσης έως και στήριξης της πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των άλλων κομμάτων που ψήφισαν και στηρίζουν τα μνημόνια, όπως διαφαίνεται, για παράδειγμα, στο ζήτημα των συμβασιούχων, όπου οι ΔΑΚΕ-ΔΥΣΗΠ-ΕΑΕΚ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ αρνούνται να πάρουν συνολική θέση υποστήριξης του αιτήματος των εργαζομένων για μονιμοποιήσεις και δυναμικής απόκρουσης των μαζικών απολύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στο ζήτημα της «αξιολόγησης», όπου οι ίδιες δυνάμεις προσανατολίζονται στην υποστολή της σημαίας του αγώνα και την από κοινού επεξεργασία μιας… «θετικής πρότασης».
Η απάντηση των ταξικών δυνάμεων στην εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά να δοθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, στα Σωματεία και στους χώρους δουλειάς, μέσα από διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων, επιτροπών αγώνα και το συντονισμό όλων των αγωνιστικών δυνάμεων. Η απεργία που οργανώθηκε την Παρασκευή 12/1, με αποφάσεις πρωτοβάθμιων συλλόγων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων, δείχνει πως μπορεί να οργανωθεί απεργιακός αγώνας με πανεργατικά χαρακτηριστικά, χωρίς αποφάσεις των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Ωστόσο, ο αγώνας αυτός, για να είναι αποτελεσματικός, να εμπνέει και να συσπειρώνει τους εργαζόμενους, θα πρέπει να ξεπερνά τη λογική της μίας απεργίας διαμαρτυρίας τη μέρα που ψηφίζονται τα κάθε φορά αντεργατικά μέτρα, λογική στην οποία οφείλει να εγκαταλείψει το ΠΑΜΕ (μέχρι πέντε μέρες πριν τις 12/1 πρότεινε σε όλα τα σωματεία απεργία τη μέρα ψήφισης και περίμενε την κυβέρνηση να καθορίσει την ψήφιση), να έχει χαρακτηριστικά συνέχειας και κλιμάκωσης και να θέτει αναβαθμισμένους πολιτικούς στόχους με στόχο την ανατροπής της πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και θα κινηθεί η δράση των Παρεμβάσεων και σε αυτήν καλούμε να κινηθούν όλες οι ταξικές και αγωνιστικές δυνάμεις, για να συγκρουστούμε τόσο με την κυβερνητική πολιτική όσο και με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, υπερβαίνοντας λογικές αποσπασματικών διαμαρτυριών, αλλά και λογικές αποκλεισμών και  κομματικών περιχαρακώσεων.
Στάθης Γκότσης 6972009614
Κώστας Τουλγαρίδης 6977002645


Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 3ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ !
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, πιστή στην τήρηση των μνημονίων, του δημοσιονομικού σφαγείου ΕΕ-ΔΝΤ και των επιταγών του ΣΕΒ, προωθεί την άμεση ,μέσα στον Γενάρη , υλοποίηση των σκληρών μέτρων της 3ης αξιολόγησης και του αντισυνδικαλιστικού –αντιαπεργιακού νόμου.
 Για την επιβολή αυτής της πολιτικής εντείνει την καταστολή με νέου τύπου ιδιώνυμα (σε βάρος όσων αγωνίζονται ενάντια στη ληστεία της λαϊκής κατοικίας), περιορισμό συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων (αντιαπεργιακός νόμος), επιστράτευση μπράβων και ΜΑΤ απέναντι σε απεργούς κλπ.
Υπόσχεται για μια ακόμη φορά την «καθαρή έξοδο από τα μνημόνια» όταν έχει υπογράψει καθεστώς επιτροπείας και ματωμένων πλεονασμάτων μέχρι το 2060!
Όσον αφορά την εκπαίδευση έρχεται να προσθέσει στις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις  την επιβολή της υποχρεωτικής παραμονής στο σχολείο για 30 ώρες, την έναρξη ενός νέου κύκλου συγχωνεύσεων των σχολείων, την επαναφορά της αυτοαξιολόγησης και «αυτονομίας» των σχολείων, το «Νέο λύκειο», τις ηλεκτρονικές εγγραφές  κοκ.

Το εργατικό κίνημα, ο λαός και η νεολαία, όλες οι ταξικές δυνάμεις, πρέπει ΤΩΡΑ να απαντήσουν αποφασιστικά!
Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, την συλλογική πάλη και δράση – Να μην περάσει η 3η αξιολόγηση!
 -     Για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Άμεση κάλυψη όλων των απωλειών από τα μνημόνια. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου
  -       Για μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.
    -    Για να μην πέσει κανένα σπίτι εργατικών – λαϊκών οικογενειών στα νύχια τραπεζιτών και του κράτους. Να καταργηθεί το ιδιώνυμο για τους αγωνιστές ενάντια στους πλειστηριασμούς.
  -      Για να μην ξεπουληθεί ο δημόσιος πλούτος. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την παράδοση του στους επιχειρηματικούς ομίλους.
   -     Για να σταματήσει η διαρκής φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων, την ίδια ώρα που χαρίζονται προκλητικές παροχές στους μεγαλοεπιχειρηματίες.
  -    Για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
   -    Για να καταργηθεί το σύνολο των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων στην οικονομία,την κοινωνία και την εκπαίδευση το καθεστώς των μνημονίων.
 -      Για διαγραφή του χρέους, ρήξη-έξοδο από ευρώ-ΕΕ.
   -   Αύξηση των  κοινωνικών δαπανών για την Παιδεία –Υγεία και Πρόνοια
   -    Όχι στις αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο, σε Παιδεία, Υγεία και κοινωνική ασφάλιση.
 -     Όχι στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

 Οι «ηγεσίες» σε ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ έχουν επιλέξει το στρατόπε­δο της κυβέρνησης, του ΣΕΒ και των «θεσμών», περιφρονούν προκλητικά οποιοδήποτε σχέδιο αποτροπής και ανατροπής του αντεργατικού μεσαίωνα. Γι’ αυτό το μαχόμενο εργατικό κίνημα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, χωρίς αναμονή.
Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει αποφάσεις σε αγωνιστική - απεργιακή κατεύθυνση διαχωρίζοντας την θέση της από την αδράνεια και συνενοχή των ΓΣΣΕ - ΑΔΕΔΥ.

Καλούμε τους συναδέλφους –συναδέλφισσες σε μαζική συμμετοχή στη συνέλευση της ΕΛΜΕ,  στις 11 Γενάρη στις 5μμ στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, για να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις για την ανατροπή της αντιλαϊκής-αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.


Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση της ΟΛΜΕ

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις Δ.Ε.

Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ
τη Δευτέρα 8-1-2017

Η κατάθεση και η ψήφιση των προαπαιτούμενων για το κλείσιμο της 3ηςαξιολόγησης  αποτελεί κεντρική επιλογή για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τους εκπροσώπους των ΕΕ-ΔΝΤ. Επιθυμούν να ολοκληρωθούν γρήγορα  όλες οι  αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις  που αφορούν την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, την συρρίκνωση ακόμη περισσότερο των λαϊκών εισοδημάτων, το παραπέρα  χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με βασικό  στόχο το δικαίωμα στην απεργία, την εφαρμογή αντιδραστικών πολιτικών που αφορούν το δημόσιο σχολείο στην κατεύθυνση της παραπέρα συρρίκνωσής του, αποδόμησής του και ιδιωτικοποίησής του.
Αυτές οι πολιτικές δεν τελειώνουν με την κατάθεση και ψήφιση των προαπαιτούμενων στη βουλή απ’ την κυβέρνηση. Έχουν συνέχεια με βάση το πρόγραμμα σταθερότητας και τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει όλες οι κυβερνήσεις για τα επόμενα 60 χρόνια. Αυτές οι πολιτικές θα έχουν μέλλον αν το εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν τις ανατρέψει.
Η απάντηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα  της 3ης αξιολόγησης που φέρνει η κυβέρνηση στη βουλή αυτή την εβδομάδα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιοριστεί στις ημερομηνίες μέχρι την ψήφισή του. Πρέπει να έχει συνέχεια για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές του στην κατεύθυνση ανατροπής συνολικά αυτών των πολιτικών.
Στα πλαίσια αυτής τη οργανωμένης απάντησης καταθέσαμε πρόταση στο ΔΣ της  ΟΛΜΕ για άμεση σύγκληση  Γενικών  Συνελεύσεων  των ΕΛΜΕ και ΓΣ Προέδρων την πρώτη εβδομάδα ανοίγματος των σχολείων απ’ τις 15θημερες διακοπές των Χριστουγέννων, πράγμα που αποφασίστηκε την Παρασκευή  22Δεκεβρίου. Ο κύριος στόχος ήταν η άμεση απάντηση με όρους και διαδικασίες  κινήματος στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, αλλά και για όλα  τα μέτρα και πολιτικές που αποφασίζει και επιδιώκει να υλοποιήσει η κυβέρνηση  το επόμενο διάστημα για τις αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση (συγχωνεύσεις, αξιολόγηση, 30ωρο, Νέο Λύκειο κλπ).  Επιδιώκουμε και αυτό καταθέσαμε, τη συγκρότηση ενός προγράμματος δράσης που θα έχει συνέχεια και μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων απ’ τη βουλή για τα βασικά εργασιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα του κλάδου και την προσπάθεια δημιουργίας πανεκπαιδευτικού κινήματος για τα προβλήματα αυτά.
Αντί γι’ αυτό η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ) έδωσε το σήμα της υποχώρησης. Αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (με λευκό της ΠΕΚ)  να μεταφέρουν τη Γενική συνέλευση προέδρων απ’ τις 13 Γενάρη στις 20 Γενάρη.
Εμείς τονίσαμε ότι η αναβολή της ΓΣ των προέδρων  σηματοδοτεί πολιτικά ότι η ΟΛΜΕ αποχωρεί απ΄ την οργάνωση της πάλης τόσο των μέτρων που καταθέτει η κυβέρνηση για τα προαπαιτούμενα, όσο και αυτών που έπονται. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι εμείς δεν βλέπουμε τις ΓΣ των ΕΛΜΕ και τη ΓΣ προέδρων μόνο σαν απάντηση στα μέτρα που τώρα κατεβάζει η κυβέρνηση, αλλά ως  απαρχή ενός προγράμματος πάλης για την αντίσταση και τη μη εφαρμογή τους  και σ’ αυτά που θα ψηφίσει τώρα και σ’ αυτά που έρχονται το επόμενο διάστημα, αλλά και στη διεκδίκηση των ευρύτερων εργασιακών, οικονομικών, συνταξιοδοτικών κλπ αιτημάτων μας.
Δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτή η στάση των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αυτή είναι η τακτική τους. Είναι η  εξυπηρέτηση των κυβερνητικών επιλογών που συμφωνούν  επι της ουσίας και όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου. Θα συνεχίσει να είναι έτσι αν οι συνάδελφοι δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους μέσα απ’ τα σωματεία μας, τις ΕΛΜΕ.
Έκπληξη μας προκαλεί η ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) για την απεργία που καλούν την Παρασκευή. Η τοποθέτησή τους στο ΔΣ της ΟΛΜΕ ήταν για απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου που είναι την Παρασκευή 12/1/2018. Αυτό αναφέρουν εγγράφως και στην εισήγησή τους που καταθέτουν για τις ΓΣ του κλάδου.  Η συζήτηση στο ΔΣ της ΟΛΜΕ για την ημέρα ψήφισης  ήταν,  έτσι κι’ αλλιώς σε συμφωνία όλων, να συμπληρωθεί η στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ  με στάση εργασίας της ΟΛΜΕ με στόχο να μετατραπεί σε «απεργία».
Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ), προφανώς γιατί υπήρχε κεντρική απόφαση για την Παρασκευή υπολογίζοντας  ότι τότε θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο για την 3η αξιολόγηση στη βουλή, επέμεινε για την Παρασκευή ψηφίζοντας όμως  και την πρόταση που τελικά υπερψηφίστηκε ομόφωνα.
Οι Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις  δεν  καταψηφίσαμε την απεργιακή κινητοποίηση που πρότεινε η  Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ), όπως δεν το έπραξε και καμιά άλλη παράταξη. Δεν την υπερψηφίσαμε  γιατί η πρόταση εντασσόταν στην απεργία την ημέρα ψήφισης, που έτσι κι’ αλλιώς υπερψηφίστηκε ομόφωνα.
Ας μην προσπαθούν οι εκπρόσωποι της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) να δημιουργήσουν εντυπώσεις, ούτε να ψεύδονται, γιατί ελληνικά γνωρίζουν,  την ώρα που προέχει η μέγιστη συσπείρωση δυνάμεων για την απόκρουση και ανατροπή των μέτρων και πολιτικών που προωθεί η κυβέρνηση και η οικονομική ολιγαρχία σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικών δομών και αγαθών.
Αθήνα 9/1/2018


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ: Ο Νίκος Τεμπονέρας στέκει πάντα ορθός στους αγώνες μας

Το Δημόσιο σχολείο στο «σφυρί» τότε και τώρα
Ο Νίκος Τεμπονέρας στέκει πάντα ορθός στους αγώνες μας
για Μόρφωση – Δουλειά – Δημοκρατία

Τότε, στα τέλη του 1990 (κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με υπουργό τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, μετέπειτα υπουργό του ΠΑΣΟΚ) ο χώρος της Παιδείας βρισκόταν σε αναβρασμό, εξαιτίας των αντιδραστικών αλλαγών που προωθούσε η κυβέρνηση. Με ένα πολυνομοσχέδιο  ρυθμίζονταν θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατάργηση αδικαιολόγητων απουσιών, «πειθαρχικού ελέγχου» της εξωσχολικής ζωής κλπ), και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ, περικοπές κοινωνικών παροχών σε φοιτητές κ.ά.).
Σήμερα «η επέλαση των βαρβάρων», των κυβερνήσεων της χώρας (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) με τους θεσμικούς εκπροσώπους της διεθνούς οικονομικής ολιγαρχίας (ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ) θέλουν να επιβάλουν την κατάργηση της δημόσιας εκπαίδευσης και παιδείας  ως κοινωνικού αγαθού και ως πανανθρώπινου δικαιώματος. Επιδιώκουν να καταστήσουν την εκπαίδευση αγοραίο εμπόρευμα που θα πουλιέται και θα αγοράζεται στο χρηματιστήριο των οικονομικών αναγκών και συμφερόντων του κεφαλαίου.
Η συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου μέσω των συγχωνεύσεων καταργήσεων σχολικών μονάδων και τμημάτων, τάξεων (ΓΕΛ), τομέων και ειδικοτήτων (ΕΠΑΛ), καθώς και της αύξησης του αριθμού μαθητών στα τμήματα έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρό πλήγμα στο δημόσιο σχολείο. Η προσπάθεια υλοποίησης απ’ την σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ των σχεδιασμών της για το «Νέο Σχολείο», με πρώτους σταθμούς την εφαρμογή της Μαθητείας ως βασική μορφή επαγγελματικής κατάρτισης και  του Νέου Λυκείου  που θα αποδομεί τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών του, οδηγεί στη καταβαράθρωση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ για την «αυτόνομη» λειτουργία του δημόσιου σχολείου που θα λειτουργεί με όρους επιχείρησης  και θα αξιολογείται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών του, θα ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Τότε, στα τέλη του 1990 αρχές 1991, το 70% των σχολείων βρισκόταν υπό κατάληψη, ενώ καθημερινό φαινόμενο ήταν οι διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
Για να καθυποτάξουν αυτό το μεγαλειώδες κίνημα αντίστασης ενεργοποίησαν τις πιο σκοτεινές πρακτικές της εξουσίας, γνωστές άλλωστε από παλιά. Ενεργοποίησαν την προσπάθεια ανακατάληψης των σχολείων μέσω «προθύμων» στην εκπαιδευτική διοικητική ιεραρχία με προφορικές εντολές, αλλά και την ενεργοποίηση ομάδων «αγανακτισμένων» που ούτως ή άλλως υπήρχαν έτοιμες στις πολιτικές οργανώσεις της νεολαίας του τότε κυβερνητικού κόμματος.
Οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν ενέδωσαν στις αντιδραστικές προφορικές εντολές, αλλά στάθηκαν στο πλευρό των μαθητών τους. Όταν στην Πάτρα οι «αγανακτισμένοι» τραμπούκοι της τότε ΟΝΝΕΔ των Καλαμπόκα – Σπίνου – Μαραγκού επέδραμαν για την ανακατάληψη του 3ου Λυκείου Πάτρας βρήκαν απέναντί τους όχι μόνο τους μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς, γονείς και δημοκρατικούς πολίτες. Ο Νίκος Τεμπονέρας,  καθηγητής στο σχολείο, μπροστά απ’ όλους στην υπεράσπιση των μαθητών του και του δημόσιου σχολείου. Ήταν αυτός που δέχθηκε τα δολοφονικά χτυπήματα της συμμορίας των τραμπούκων.
Σήμερα ο λαός μας και η νεολαία βρίσκονται δέσμιοι στην φυλακή της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της ανεργίας που επιβάλλουν τα απανωτά μνημόνια όλων των κυβερνήσεων της μαύρης οκταετίας. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πιάνοντας το αντιλαϊκό νήμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βαθαίνει ακόμα περισσότερο την αντιλαϊκή πολιτική συντρίβοντας όλες τις κούφιες ελπίδες που ανέξοδα έσπειρε.
Τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χέρι-χέρι με τις φάλαγγες των Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.-ΟΟΣΑ, ετοιμάζουν νέο αντιδημοκρατικό κι αντιλαϊκό χτύπημα στη χώρα, με το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης , με νέα μέτρα από το αντισυνδικαλιστικό νόμο για το χτύπημα της απεργίας, μείωση επιδομάτων, συντάξεων, μέχρι νέες ανατροπές σε φόρο εισοδήματος, ακινήτων και ΦΠΑ, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς όχι μόνο για την πρώτη κατοικία αλλά και για οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά που θα προστεθούν στην μείωση του αφορολόγητου, το ιδιώνυμο της απαγόρευσης αντίδρασης στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας κ.λ.π. Στα σχολεία της χώρας το νέο χτύπημα θα συνοδευτεί με νέες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αξιολόγηση για όλους μέσα στο 2018,  υποχρεωτικό εργασιακό 30ωρο για όλους, συμμετοχή του ΑΣΕΠ στην επιλογή στελεχών κ.ά, δηλαδή την συμφωνία Γαβρόγλου-Θεσμών που περιλαμβάνει και όλα όσα δεν έχουν προλάβει να υλοποιήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, πάντα στο πλαίσιο της συρρίκνωσης των δημόσιων σχολείων και των περικοπών.
Η συστράτευση όλων των δυνάμεων του λαού και της νεολαίας για την ανατροπή των αντιδραστικών πολιτικών που επιβάλλουν οι εντολοδόχοι των οικονομικών συμφερόντων, που διαλύουν ό,τι απέμεινε όρθιο απ’ τα κοινωνικά, εργασιακά δικαιώματα και τις καταχτήσεις του κόσμου της εργασίας, είναι πολύ πιο αναγκαία σήμερα. Ο κάθε ένας και κάθε μια πρέπει να στρατευτεί σ’ αυτόν τον αγώνα. Ο άλλος δρόμος, αυτός της απάθειας και της υποταγής είναι δρόμος προς την εκβαρβάρωση της κοινωνίας και της ανθρώπινης υπόστασης.
Ο Ν. Τεμπονέρας  δίνει το στίγμα του ανυποχώρητου αγώνα. Είναι το παράδειγμα του αγωνιστή εκπαιδευτικού που αναγνωρίζει πως “όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε ο αγώνας γίνεται καθήκον” και βρίσκεται στις γραμμές των μαχόμενων ανθρώπων, στο σχολείο, στη γραμμή του πυρός όταν “θεοί και δαίμονες” ξορκίζουν το μαθητικό σκίρτημα.
Ο αγώνας και η θυσία του Αριστερού Δάσκαλου Νίκου Τεμπονέρα μαζί με τους Σ. Πέτρουλα και Γρ. Λαμπράκη αλλά και τους Κουμή – Κανελλοπούλου – Καλτεζά – Γρηγορόπουλο – Φύσσα, που δολοφονήθηκαν από τα χέρια της δεξιάς, του παρακράτους και του φασισμού, μαζί με τον ιδρώτα και το αίμα των χιλιάδων αριστερών, κομμουνιστών, δημοκρατών και προοδευτικών ανθρώπων φωτίζουν τον πραγματικό δρόμο για να δει ο λαός και η νεολαία μας να έρχονται καλύτερες μέρες. Αποτελεί τιμή μας που συνεχίζουμε και φωνάζουμε το όνομα του Νίκου Τεμπονέρα ως απόδειξη πως αποτελεί «λευτεριάς λίπασμα», οδηγητική πυξίδα και φάρο μέσα στο ζόφο που ζούμε.
 Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ
http://paremvaseisde.gr/ – paremvaseis.de@gmail.com